دکتر حمیدرضا زرندی
مدیر فناوری و توسعه نوآوری
دکتر احمد نیک آبادی
معاون فناوری و توسعه نوآوری
خانم سیده مریم پورحجتی
مسئول دفتر مدیریت
خانم لیلا بی‌ریا
کارشناس پذیرش و روابط عمومی
خانم مریم فرجی
کارشناس بررسی فنی طرح‌ها
خانم نهال متقی
کارشناس مالی و قراردادها
خانم شادی برندک
کارشناس تجاری سازی
خانم لیدا وهابی
کارشناس نظارت و ارزیابی
خانم فاطمه السادات حسینی
کارشناس مشاوره و آموزش
آقای علی علیزاده
کارشناس پژوهشی
فاطمه امرالهی
کارشناس کارآفرینی
آقای محمد میرزایی
مسئول امور اجرایی و کارپردازی
فرشاد آذرنصر
کارشناس کارگاه